Information

Projekt je zaměřen na prohlubování spolupráce vysokoškolských pracovišť věnujících se oblasti energetiky, procesů a ochrany životního prostředí, a jejich průmyslových partnerů. Cílová skupina zapojená do projektu jsou akademičtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů jednotlivých vysokoškolských pracovišť zapojených do projektu a vybraní studenti magisterského, případně i bakalářského studia. Účelem projektu je podpora výměny informací mezi akademickými pracovišti vzájemně a také s průmyslovými partnery formou workshopů, seminářů, konferencí a informační portálů, s cílem navázání kontaktů a spolupráce jednotlivých pracovišť. Do projektu jsou zapojeny pracoviště Vysokého učení technického v Brně, VŠB - Technická univerzita  Ostrava,  Západočeské univerzity v Plzni a  Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Up