Kurzy celoživotního vzdělávání - udržitelná energetika 2012

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Kurzy celoživotního vzdělávání - udržitelná energetika 2012

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Kurzy vypsané v roce 2012

 • Vybrané kapitoly z termomechaniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.) - 4. 5. 2012 
  Děje ideálních plynů, zákony termodynamiky, parametry páry, termická účinnost, entalpie, hodnocení tepelných oběhů, přenos tepla.
 • Zdroje energie a transformační procesy (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D.) - 11. 5. 2012 
  Primární a druhotné zdroje energií, dostupné transformační procesy, fosilní paliva, energie větru, vodní energie, sluneční energie, základní tepelné oběhy, elektro-energetika ČR, alternativní zdroje, trendy a výhledy.
 • Teplárenství (doc. Jan Fiedler, Dr.) - 18. 5. 2012 
  Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, úspora primárních paliv, tepelná schémata tepláren s parními a plynovými turbinami. Vývojové tendence v mikrokogeneraci a jejich možná realizace: spalovací motory, spalovací mikroturbiny, parní stroje, palivové články.
 • Tepelné stroje (doc. Jan Fiedler, Dr.) - 25. 5. 2012 
  Objemové a rotační tepelné stroje, rozdělení, základní společné vlastnosti, princip práce, výpočet výkonu, účinnosti a hlavních rozměrů tepelných turbin. Konstrukce tepelných strojů a zkušenosti z provozu.
 • Kotle / Spalovny (Ing. Marek Baláš, doc. Zdeněk Skála, CSc.) - 1. 6. 2012 
  Druhy paliv, základy spalování, typy spalovacích zařízení / Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.
 • Chladicí oběhy, trigenerace, dálkové chlazení, TČ (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D.) - 8. 6. 2012 
  Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu.
 • Ekologie energetických centrál (doc. Zdeněk Skála, CSc.)- 15. 6. 2012 
  Emise spalovacích procesů, vlastnosti ovzduší, technologie pro čištění spalin, odprašování, odsiřování, snižování obsahu NOx.
 • Energetické využití biomasy, zplyňování (Ing. Martin Lisý, Ph.D.) - 22. 6. 2012 
  Vlastnosti biomasy, potenciál biomasy, úprava biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění, zkušenosti z provozu stávajících zařízení, ekologie. Základní charakteristika zplyňování, typy zplyňovacích reaktorů, kogenerace ze zplyňování.

Účastníci absolvující vypsané kurzy získají potvrzení o absolvování kurzu.

MÍSTO KONÁNÍ

Přehledové kurzy se konají na adrese: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, 15. patro (Energetický ústav), místnost 1533. Kurzy probíhají vždy od 9:00 – 15:00 h s polední přestávkou od 11:00 do 12:00 h. Možno využít stravovací zařízení v místě konání kurzu.

CENA

Cena každého jednodenního kurzu je 1200 Kč za účastníka + DPH. Kurzy jsou konány pouze v případě, že dojde k registraci minimálního počtu účastníků.

REGISTRACE A PLATBA

 • V případě zájmu je nutné vyplnit předběžnou registraci a zaslat ji nejpozději 20 dnů před zahájením kurzu na e-mail: oei@fme_vutbr_cz nebo na faxové číslo 541 143 345.
 • Nejpozději 14 dnů před konáním kurzu bude registrovaným účastníkům elektronickou poštou potvrzeno konání kurzu a zaslána faktura pro úhradu ceny kurzu.
 • Absolvování kurzu bude umožněno pouze zájemcům s připsanou platbou na účet VUT nejpozději 1 den předcházející konání kurzu.

KONTAKT

Aktuální nabídka kurzů na http://oei.fme.vutbr.cz/kurzy.aspx.

Další informace na oei@fme_vutbr_cz nebo na tel. čísle 541 142 581 doc. Jiří Pospíšil, 541 142 574 doc. Jan Fiedler.

Nahoru