NTC ZČU v Plzni

Nové technologie - výzkumné centrum

 

Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) vzniklo v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT ČR nazvaného Výzkumná centra jako centrum aplikovaného výzkumu - podprogram B pod označením LN00B084. Současně bylo centrum akademickým senátem konstituováno jako vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni. Těžiště jeho práce je podpora výzkumu a vývoje v západočeském regionu s vazbami na české a mezinárodní výzkumné a vývojové týmy. Centrum zahájilo svoji činnost dne 3. 7. 2000.

 

Výzkumné centrum se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu  technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů.

 

Hlavní význam Centra spočívá v soustředění výzkumné kapacity duševní i materiální k zesílení rozvoje nových technologií zejména v západočeském regionu. Nedílnou součástí činnosti Centra je zapojení mladé generace do tvůrčí vědecké práce. Centrum je složeno ze 8 odborů a má v současné době cca 150 pracovníků na plný nebo částečný úvazek. Přes polovinu tvoří pracovníci mladší 35 let. Pracovní výsledky Centra směřují ke zvýšení dosavadní úrovně výrobních technologií, produktů a produktivity práce.Personální zabezpečení projektu:

Koordinátor projektu RNDr. Josef VOLDŘICH, CSc. ZČU v Plzni
Odborní garanti RNDr. Josef VOLDŘICH, CSc ZČU v Plzni
Administrativa Marie SVOBODOVÁ ZČU v Plzni
Řešitelský tým Ing. Jan OČENÁŠEK, Ph.D. ZČU v Plzni
  prof. Ing. Jaroslav ŠESTÁK, DrSc. ZČU v Plzni
  Doc. Ing. Jiří POLANSKÝ, Ph.D. ZČU v Plzni

Nahoru