Kalendář projektů

ROK 2011

Leden

 • 31. 1. 2011 Termín k podání návrhů projektů do programu podpory Inovace - Inovační projekt IV. Cílem programu INOVACE IV je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Na tuto výzvu je alokováno 4000 mil. Kč. Bližší informace a formuláře zde http://www.mpo-oppi.cz/inovace-projekt/
 • 31.1.2011 5. ročník stipendijního projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě - Pátý ročník stipendijního projektu Pro ženy ve vědě, který společnost L´Oréal připravuje ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR, už odstartoval. Mladé vědkyně do 35 let (včetně) se nyní mohou ucházet o stipendium 250 000 Kč. Přihlášky zasílejte do 31. ledna 2011 na sekretariát České komise pro UNESCO. Podrobné informace o způsobu přihlášení projektů naleznete na www.prozenyvevede.cz.
 • 31.1.2011 - 4.(dodatečná) výzva  - Byla vyhlášena 4. (dodatečná) výzva Fondu pro podporu výzkumu v opatření B - Expert exchange grants. Uzávěrka bude 31. ledna 2011.
  Kompletní informace jsou na stránkách http://www.eea-researchfund.cz/Clanky/4-vyzva-opatreni-B.html

Únor

 • 10. února 2011 ve 13:00 hod Vyhlášení výzvy Individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Více informací zde:
  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich-1
 • 10.2.2011 ve 13:00 hodin 3. výzvu pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - Termín ukončení výzvy je stanoven na 10. února 2011 ve 13:00 hodin. Alokace na tuto výzvu je 127 000 000 Kč. Minimální možná podpora pro jeden projekt je stanovena částkou 5 mil. Kč, maximální pak činí 30 mil. Kč.
  Kompletní text výzvy a všech příloh najdete na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich-1
 • 15.2.2011 Tempus IV (2007-2013) je program EU, který podporuje modernizaci vysokého školství v partnerských zemích (z regionů východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního moře) prostřednictvím spolupráce a partnerství vysokých škol.Program Tempus IV je centralizovaný, tzn. že je řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Podklady k aktuální výzvě najdete zde:
  http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=85
  http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2010/call_eacea_32_2010_en.php
 • 21.2.2011 Informační semináře - projekty partnerství škol Comenius
  V rámci aktivity Comenius - Projekty partnerství škol lze žádat o jeden ze dvou typů projektů - Multilaterální a Bilaterální. Tyto projekty jsou decentralizované, tzn. že procedury podávání žádostí, výběru, uzavření kontraktu i veškeré platby plně spadají do kompetence Národní agentury dané země.
  Více o vypsaném grantu zde:
  http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=20&
 • 7. - 11. února 2011 4. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (Prioritní osa 2)
  Globálním cílem prioritní osy 2 OP VK je inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
  Cílem oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání OP VK je zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace vysokých škol s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky.
  Cílem výzvy č. 28 je podpora aktivit zaměřených na zkvalitnění procesu a výsledků dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Důraz je kladen zejména na podporu spolupráce na úrovni kateder, fakult, vysokých škol a praxe. Všechny předkládané projekty a realizované klíčové aktivity musí směřovat k naplnění cíle oblasti podpory.
  19. formální podoba žádosti a způsob jejího předkládání Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech vždy do 13:00 hod. v den ukončení příjmu žádostí.
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/4-vyzva-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich
 • 10. února 2011 ve 13:00 hod.  Vyhlášení výzvy Individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
  Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.  Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Více informací zde:
  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich-1
 • 28. února 2011 Specifický vysokoškolský výzkum, interní grantová soutěž VUT

Březen

 

Duben

Květen

 • 31.5.2011 EFEKT 2011 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 (E.1 Účast v mezinárodních projektech).Popis podporovaných aktivit:
  Podpořena bude účast v rámci mezinárodních programů podle jejich přínosu v rámci snížení emisí, úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.Více informací zde:
  http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/24918/24976

Delší termíny

 • FP7-ICT-2011-C: výzva je zaměřena na oblast informačních a komunikačních technologií.  Rozpočet této výzvy představuje částku  46 mil. euro. Výzva bude ukončena 12.3.2013 v 17,00 hod. bruselského času.
  12.3.2013 v 17,00 bruselského času - pro Batch_15 STREP a CSA
  25.9.2012 v 17:00 hod. bruselského času - pro Batch_14 STREP a CSA
  10.4.2012 v 17:00 hod. bruselského času - pro Batch_13 STREP a CSA
  25.10.2011 v 17:00 hod. bruselského času - pro Batch_12 STREP a CSA
  17. 5.2011 v 17:00 hod. bruselského času - pro Batch_11 STREP a CSA.

Nahoru