Laboratoře

Laboratoř aerosolů

laborator-aerosolu-perex.jpg Na pracovišti je systematicky a na současné úrovni techniky budováno zázemí pro experimentální studium transportu a depozice aerosolů. Laboratoř aerosolů je vybavena moderními přístroji pro přípravu a experimentální studium kapalných i pevných částic. Výzkumné činnosti zde jsou aktuálně zaměřeny např. na objasnění transportu různých typů částic a hodnocení účinnosti jejich depozice při inhalaci do lidských plic. Základem laboratoře je zkušební trať pro přípravu aerosolu, jeho směšování se vzduchem a měření provozních parametrů proudění.

 

Laboratoř sprejů

laborator-spreju-perex-02.jpg Pracoviště má 15leté zkušenosti ve výzkumu rozprašovacích trysek. Pro tuto činnost provozuje v ČR unikátní laboratoř trysek s vybavením, které je srovnatelné s jinými špičkovými evropskými pracovišti. Typické využití je výzkum a diagnostika atomizačních trysek pro automobilový průmysl, spalovací komory turbomotorů, odsiřovací zařízení, chlazení v ocelářském průmyslu, spalování odpadních paliv, farmaceutický průmysl, vlhčení vzduchu atd.

 

Laboratoř větracích systémů

laborator-vetracich-systemu-perex.jpg Odbor termomechaniky a techniky prostředí EÚ FSI VUT v Brně provozuje laboratoř větracích systémů s kvalitním experimentálním zařízením a současnými měřicími přístroji. Laboratoř umožňuje řešení širokého spektra problémů souvisejících s prouděním vzduchu pomocí moderních optických metod. Laboratoř je navržena a vybavena zejména pro zkoušení zařízení určených k ventilaci místností a kabin dopravních prostředků. V současnosti je zde prováděn např. výzkum a vývoj větracích vyústek kabin automobilů, jejich provozní měření a probíhá zde také základní výzkum proudění v trubicích a blízkosti stěn.

 

Klimatická komora

Klimakomora06.jpg V oblasti konstrukce průmyslových výrobků vyplývá v rostoucí míře nutnost komplexní simulace okolního prostředí s umělým globálním zářením a současným klimatickým zatížením se střídavými cykly, kombinující vzájemně mimo jiné vlhký a suchý chlad podle regionálních klimat a umožňující tak napodobení vnějších atmosférických vlivů. Klimatická komora slouží ke zkoušení automobilů, kabin dopravních prostředků, testování odolnosti výrobků za stanovených klimatických podmínek atd.

 

Laboratoř inteligentních budov

2012-11-05_12-16-41.jpg Laboratoř je vybavena technikou firem Honeywell a Siemens

 

Laboratoř solárních kolektorů

DSC_0411.JPG Laboratoř je vybavena 5 rozdílnými typy solárních kolektorů pro ohřev vody. Okruh každého kolektoru je samostatný, takže lze dělat bilance jednotlivých typů. Při měření jiného kolektoru, je možná záměna, kteréhokoliv za nově měřený kolektor.

 

Laboratoř tepelného komfortu

2012-11-02_12-59-59.jpg Laboratoř (pracovní tým) se zabývá problematikou spojenou s výzkumem a vývojem v oblasti klimatizačních systémů pro úpravu vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků a budovách a následně také testování jejich vlivu na tepelný komfort (tepelnou pohodu). Hlavním požadavkem současnosti je vývoj a návrh takových klimatizačních systémů, které poskytují optimální tepelný komfort s co nejmenšími energetickými a provozními náklady.

 

Výpočetní cluster

Cluster Staňte se studenty našeho oboru, budete mít přístup k využití našeho hardware a specializovaného software. 

 

Solární komín

komin1.jpg Měření na testovacích solárních komínech byla zahájena v březnu roku 2003. Vzhledem ke konfiguraci experimentálního zařízení je zřejmé, že výsledky zimních měření, resp. měření za podmínek kdy venkovní teplota je výrazně nižší než teplota uvnitř těžké laboratoře nejsou příliš zajímavé. V těchto situacích je hlavní hnací silou vztlak vyvolaný rozdílem teplot uvnitř a vně laboratoře a solární komín funguje jako „klasická“ větrací šachta. Tyto situace však nejsou zajímavé ani z hlediska použití solárních komínů, neboť za těchto podmínek je „klasické“ šachtové větrání zpravidla schopno zajistit požadovanou výměnu vzduchu. Navíc je u přirozeného větrání velmi obtížné použít zpětné získávání tepla a tím bude do budoucna použití přirozeného větrání, a tím i solárních komínů, omezeno na situace, kdy větrání nepředstavuje nežádoucí tepelnou ztrátu. 

 

Experimentální rodinný dům

Experimentální dům Myšlenka stavby experimentálního domu pro výzkum větrání vznikla v souvislosti se zapojením Odboru termomechaniky a techniky prostředí Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně do projektu 5. rámcového programu EU s názvem  RESHYVENT (RESidential HYbrid VENTilation). Experimentální dům měl původně sloužit pouze ke zkoumání hybridního větrání v podmínkách České republiky. Tato myšlenka, postavit jednoduchou stavbu, která by byla spíše laboratoří než obytným domem, byla však záhy opuštěna. Následně byl formulován nový záměr, a to postavit demonstrační stavbu velikosti rodinného domu, která by svými tepelně technickými vlastnostmi výrazně překračovala požadavky platných norem a byla vybavena moderním hybridním větracím systémem a dalšími systémy pro úsporu energie při vytápění a větrání. Hlavní myšlenkou nového záměru bylo, aby experimentální dům sloužil široké odborné i laické veřejnosti jako ukázkový projekt implementace řízeného větrání v podmínkách České republiky 

 

Laboratoř vytápění

Laboratorní úloha Testování tepelného chování otopných těles a různých provedení podlahového vytápění. Panely zahrnuje řadu regulačních a měřicích prvků ovládaných pomocí počítače. Sběr dat je taktéž prováděn pomocí počítače v prostředí LabView.

 

Laboratoř počítačového měření

Virtuální instrumentace Laboratoř se zabývá vývojem softwaru a hardware pro měření zejména v jiných laboratořích.  Množství realizovaných měření, systémů v oblasti automobilového průmyslu, hutnictví a techniky prostředí.

 

Nahoru