Katedra 338 - FSKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízení vznikla 1. 12. 1964. Činnost katedry se soustřeďuje do dvou hlavních oblastí - pedagogické a vědeckovýzkumné. Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena zejména na matematické modelování proudění, experimentální a matematický výzkum nestabilit proudění, matematické modelování a počítačovou simulaci dynamiky hydraulických a pneumatických prvků a systémů, dynamické vlastnosti hydraulicky dlouhého potrubí s minerálním olejem, na proudění suspenzí a nenewtonských kapalin (zejména plastických maziv), na pneumatické mechanismy a na měření turbulence. Ve spolupráci s FBI se zabývá problematikou životního prostředí a rizik a možnostmi matematického modelování. Katedra se významně podílí na řešení mezinárodního grantu COST a na řešení řady dalších národních grantů. Na grantové činnosti se podílí doktorandy katedry a z ní také vznikly úspěšně obhájené doktorské disertace i habilitační práce. Do podobných oblastí jako vědeckovýzkumná činnost se soustřeďuje i spolupráce katedry s praxí a s jinými vysokými školami u nás i v zahraničí.

Nahoru