Katedra 361 - FS

Katedra energetiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vede výuku v rozsahu bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu, a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Již řadu let je především zaměřena na praktické aplikace nejnovějších teoretických poznatků v energetice.

Pracoviště DEZ

logo-dez.gif_864054391.gif Akreditované pracoviště pro provoz a diagnostiku tepelně – energetických zařízení Pracoviště je součástí fakulty strojní a katedry energetiky VŠB-TU. Činnost je rozvíjena od poloviny devadesátých let se zaměřením na velkou energetiku. Od roku 2000 je pracoviště autorizováno a od roku 2010 je pracoviště akreditováno pro emisní měření a měření vztažných veličin teplot, tlaků a průtoků. Pracoviště plní základní požadavky energetického průmyslu na diagnostická měření jako podklady pro návrhy rekonstrukcí zařízení, návrhy na optimalizaci provozu a případné ověřovací nebo garanční měření. Častým požadavkem jsou spalovací zkoušky s různými typy paliv při záměně paliva a spoluspalování. Pracoviště je vybaveno vlastní špičkovou moderní technikou pro měření teplot, tlaků, průtoků, složení spalin a další unikátní měřicí technikou pro diagnostiku spalování v ohništích velkých kotlů a spalinových traktech. Součástí je i diagnostika a optimalizace provozu mlecích zařízení a mlýnských okruhů. Měření jsou prováděna přímo u provozovatelů na konkrétních zařízeních s použitím měřicích a servisních vozidel. Z výsledků měření jsou navrhována opatření pro optimalizaci provozu a případné konstrukční úpravy. Pracoviště poskytuje konzultační, vzdělávací a poradenskou činnost. Dlouhodobě aktivně spolupracuje s řadou energetických společností, institucí a domácích i zahraničních univerzit.

 

Výzkum

Věda a výzkum jsou zaměřeny především na vývoj a návrh nových technologií pro využívání současných primárních zdrojů energie, včetně nakládání s vedlejšími produkty z těchto procesů, v kontextu minimalizace CO2. V zájmu pozornosti je i oblast optimalizace provozu atmosférických fluidních a práškových kotlů se zaměřením na zvyšování jejich účinnosti, energetické využití alternativních paliv, kogeneračních jednotek se spalovacími motory a racionalizaci provozu energetických strojů a obnovitelných zdrojů energie.

 

Nahoru