Pracoviště DEZ

logo-dez.gif_864054391.gif Akreditované pracoviště pro provoz a diagnostiku tepelně – energetických zařízení Pracoviště je součástí fakulty strojní a katedry energetiky VŠB-TU. Činnost je rozvíjena od poloviny devadesátých let se zaměřením na velkou energetiku. Od roku 2000 je pracoviště autorizováno a od roku 2010 je pracoviště akreditováno pro emisní měření a měření vztažných veličin teplot, tlaků a průtoků. Pracoviště plní základní požadavky energetického průmyslu na diagnostická měření jako podklady pro návrhy rekonstrukcí zařízení, návrhy na optimalizaci provozu a případné ověřovací nebo garanční měření. Častým požadavkem jsou spalovací zkoušky s různými typy paliv při záměně paliva a spoluspalování. Pracoviště je vybaveno vlastní špičkovou moderní technikou pro měření teplot, tlaků, průtoků, složení spalin a další unikátní měřicí technikou pro diagnostiku spalování v ohništích velkých kotlů a spalinových traktech. Součástí je i diagnostika a optimalizace provozu mlecích zařízení a mlýnských okruhů. Měření jsou prováděna přímo u provozovatelů na konkrétních zařízeních s použitím měřicích a servisních vozidel. Z výsledků měření jsou navrhována opatření pro optimalizaci provozu a případné konstrukční úpravy. Pracoviště poskytuje konzultační, vzdělávací a poradenskou činnost. Dlouhodobě aktivně spolupracuje s řadou energetických společností, institucí a domácích i zahraničních univerzit.

dez.pngxadsaafdsaf.png

Seznam nabízených služeb

  

 • Měření plynných emisí CO, NOx, SO2, CxHy (TOC), O2, NO, NO2,N2O, NH3 a tuhých látek v proudící vzdušině
 • Garanční měření elektrárenských bloků, kotlů a souvisejících zařízení, výměníků tepla
 • Měření teplotních, rychlostních a koncentračních polí v ohništích velkých kotlů a v hořákové oblasti
 • Měření průtoku vzduchu a vzdušiny rychlostními sondami vzduchové bilance kotlů a obdobných zařízení
 • Měření povrchových teplot trubek tlakového celku současně až na 80-ti místech. Diagnostika tlakového celku, identifikace poruch u proudění v tlakovém celku
 • Modelování spalovacích procesů a proudění v programu ANSYS
 • Diagnostika a měření mlýnů a mlýnských okruhů
 • Návrh optimalizace provozu kotlů
 • Termovizní diagnostika
 • Monitorování stability spalování
 • Měření rosného bodu spalin

Seznam pracovníků

doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
–  tel.: 597329332,mobil:602419096,
email: bohumir.cech@vsb_cz

Ing. Jan Matoušek, Ph.D. – tel.: 597329332,
email: jan.matousek@vsb_cz

Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. – tel.: 597329336,
email: zbyszek.szeliga@vsb_cz

Ing. Michal Stáňa, Ph.D. – tel.: 597329336,
email: michal.stana@vsb_cz

Ing. Oto Pumprla, Ph.D. – tel.: 597329335,,
email: oto.pumprla@vsb_cz

http://www.fs.vsb.cz/361/cs/okruhy/pracoviste/dez/

Nahoru