Výzkum

Věda a výzkum jsou zaměřeny především na vývoj a návrh nových technologií pro využívání současných primárních zdrojů energie, včetně nakládání s vedlejšími produkty z těchto procesů, v kontextu minimalizace CO2. V zájmu pozornosti je i oblast optimalizace provozu atmosférických fluidních a práškových kotlů se zaměřením na zvyšování jejich účinnosti, energetické využití alternativních paliv, kogeneračních jednotek se spalovacími motory a racionalizaci provozu energetických strojů a obnovitelných zdrojů energie.

Vědecko-výzkumná koncepce katedry energetiky

Spolupráce s praxí je zaměřena na diagnostická, garanční a optimalizační měření výzkumného charakteru kotlů, turbín a dalších energetických zařízení, včetně následného návrhu úprav a rekonstrukcí energetických strojů, zařízení na ochranu ovzduší, kogeneračních jednotek apod.

Zaměření výzkumných aktivit:

  • Ekologické využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů na výrobu energie
  • Procesy snižování emisí CO2
  • Kombinované spalování a zplyňování uhlí a biomasy a čisté biomasy
  • Bioenergie
  • Výzkum a vývoj modulové pyrolýzní jednotky pro zpracování odpadů a biodpadů
  • Návrh nového zdroje na biopalivo
  • Experimentální výzkum pro zvýšení účinnosti a snížení emisí všech škodlivin při spalování
  • Likvidace starých zátěží
  • Termodynamické modelování, analýzy a hodnocení exergetické účinnosti pokročilých energetických technologií

Nahoru