MSM 273600002

Nové materiály připravované krystalizačními procesy 

Cílem interdisciplinárního, badatelsko-technologického projektu je získání uceleného souboru nových poznatku o fyzikálněchemických a termofyzikálních dějích při krystalizaci tavenin. Hlavní pozornost bude věnována vlivu chemického složení taveniny a kinetice krystalizace na tvorbu struktury materiálu a tím na jejich užitné vlastnosti. Tvorba struktury souvisí s technologií výroby taveniny, jejím odléváním a krystalizací, kdy dendritické odměšování způsobuje koncentrační heterogenitu, vznik nerovnovážných fází a vměstku. Krystalizačním dějům při výrobě materiálu je ve světě věnována pozornost s cílem umožnit jejich predikci pomocí modelu.

Projekt je členěn do šesti částí:

  1. Technologie přípravy tavenin;
  2. Tepelné procesy při krystalizaci;
  3. Automatizace a řízení krystalizačních děju;
  4. Difúzní a segregační děje při krystalizaci;
  5. Pevnostní vlastnosti materiálu při teplotě solidu;
  6. Diagnostika vad materiálu.

Budou tvořeny termodynamické a kinetické modely pro predikci dějů včetně databází.

MSM 273600002 

Nahoru