QI101C246

Cílem projektu je ve shodě se zadáním vybrat a navrhnout využití vhodných druhů a odrůd kulturních rostlin pro alternativní využití. Navrhnout postupy pěstování při omezení negativních vlivů zemědělství na životní prostředí.

QI101C246 - Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny

Zahájení řešení 1.1.2010
Ukončení řešení 31.12.2014

Koordinující příjemce Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Příjemce OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Příjemce Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní
Příjemce ZEMCHEBA, s.r.o.

Nahoru