Pojednání ke statní doktorské zkoušce - Ing. Lubomír Klimeš - OPTIMALIZACE PARAMETRU SEKUNDÁRNÍHO CHLAZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI

klimes.jpg Předkládané pojednání ke státní doktorské zkoušce se zabývá stochastickou optimalizací provozních parametrů zařízení pro plynulé odlévání oceli. V práci je uveden současný stav poznání v oblasti technologie plynulého odlévání oceli, numerických modelů teplotních polí plynule odlévaných předlitků, možností paralelizace a optimalizacních metod a algoritmu pro řešení inženýrských úloh, predevším obsahujících náhodnost a neurčitost. Důraz je kladen na metodu kontrolních objemů, algoritmus progressive hedging umožňující rešit scénářové stochastické optimalizační problémy a architekturu CUDA. Práce dále obsahuje souhrn současného stavu řešení dizertační práce a dosažené dílčí výsledky. Závěrem jsou vytyčeny cíle dizertační práce a metodika, která bude použita k jejich splnění.

Optimalizace parametrů sekundárního chlazení plynulého odlévání oceli

Optimalizace parametrů sekundárního chlazení plynulého odlévání oceli - prezentace

Nahoru