Přístrojové vybavení

Seznam a popis přístrojového vybavení, kterým naše pracoviště disponuje.

1 2   Následující   ››

Vysokorychlostní záznamová kamera Photron FASTCAM SA-Z

perex.png Kamera Photron FASTCAM SA-Z je kompaktní, přenosná autonomní černobílá kamera, která je vhodná pro snímání velmi rychlých a krátkých periodických, přechodových i stochastických dějů. K dispozici je celý systém včetně digitalizéru obrazu a dalšího příslušenství pro záznam videa a jeho následné zpracování a analýzu. Kamera má široké možnosti použití při výzkumu, návrhu zařízení a testování součástí a materiálů. 

 

Souprava pro diagnostiku hluku a vibrací

hluk-perex-02.jpg Tato mobilní souprava je navržena pro laboratorní a provozní/normativní analýzu hluku a vibrací v interiéru i exteriéru. Je to univerzální zařízení tvořené dvěma celky: samostatný ruční dvoukanálový zvukoměr/vibrometr se sondou pro měření akustické intenzity a čtyř-kanálový analyzátor „vše v jednom“ řízený pomocí notebooku. K dispozici je další příslušenství pro komplexní měření hluku a vibrací, diagnostiku mechanických signálů, záznam, analýzu, vizualizaci dat a jejich následné zpracování.

 

Termoanemometr se žhavenými drátky Dantec Dynamics – StreamLine

termoanemometr-se-zhavenymi-dratky-perex.jpg Anemometrie se žhavenými drátky (Hot-wire anemometry – HWA) je metoda pro bodové, časově rozlišené měření rychlosti proudění tekutin v laboratorních i provozních podmínkách. Výhodou je vysoká měřicí frekvence, která umožňuje studium turbulence. Měřícím elementem je drátek nebo film žhavený na konstantní teplotu a ochlazovaný proudící tekutinou. Aby byl udržen konstantní odpor elementu, musí být výkyvy teploty okamžitě vyrovnány změnou žhavícího proudu, který je tedy přímo úměrný rychlosti proudění okolní tekutiny.

 

Laserový Dopplerovský anemometr Dantec Dynamics FlowExplorer Mini LDA

laserovy-dopplerovsky-anemometr-perex.jpg 2D laserový Dopplerovský anemometr FlowExplorer Mini LDA Dantec Dynamics je kompaktní a mobilní zařízení určené pro bezkontaktní měření rychlosti proudění tekutin nebo pohybu částic (aerosolu, kapek, bublin, vnesených částic). Je to neintruzivní optická metoda pro časově a prostorově rozlišená měření v jedno- a dvoufázovém prostředí na základě odrazu a lomu světla. Přístroj provádí bodové měření s vysokým prostorovým rozlišením; traverzováním ve 2D nebo 3D síti je proměřena celá sledovaná plocha nebo objem.

 

Fázový Dopplerovský anemometr Dantec Dynamics

fazovy-dopplerovsky-anemometr-perex-03.jpg Fázová Dopplerovská anemometrie je neintruzivní optická metoda pro časově a prostorově rozlišená měření ve dvoufázovém prostředí. Umožňuje současné měření velikosti, rychlosti a času detekce jednotlivých částic (kapek, bublin, vnesených částic) na základě odrazu a lomu světla v malém měřícím objemu. 2D fázový Dopplerovský analyzátor Dantec Dynamics s vláknovou optikou a výkonným 6W laserem je unikátní laserový diagnostický systém v rámci ČR s velkou variabilitou nastavení. Provádí bodové měření, traverzováním v 2D nebo 3D síti je proměřena celá sledovaná oblast. Výsledky jsou využitelné pro kvantitativní popis proudění a jako zdroj vstupních dat pro numerické simulace.

 

Dispergátor pevných částic TSI - SSPD 3433

dispergator-pevnych-castic-perex.jpg TSI Model 3433 Small-Scale Powder Disperser je kompaktní a přenosné zařízení určené pro suchou disperzi pevných částic do plynného prostředí. Využívá otočný talíř s transportem částic nasáváním pro rozprašování malých (miligramových) množství suchého prášku. Venturiho trubice slouží pro vytvoření dostatečných smykových sil k deaglomeraci vstupujících aerosolových částic. Small-Scale Powder Disperser provádí kvalitní a časově stabilní disperzi částic o určitém rozsahu velikosti a koncentrace bez jejich aglomerace.

 

Kondenzační generátor monodisperzního aerosolu TSI – CMAG 3475

generator-aerosolu-perex.jpg Kondenzační generátor monodisperzního aerosolu (CMAG) Model 3475 TSI je moderní přístroj pro přípravu vysoce monodisperzních kapalných i pevných aerosolů v širokém rozsahu velikosti a koncentrací. Jde o modifikovaný generátor Sinclair-LaMer, jehož princip spočívá v kontrolované heterogenní kondenzaci. Páry vhodného materiálu řízeným způsobem kondenzují na malých částicích chloridu sodného, které slouží jako kondenzační jádra. Pro zajištění elektricky neutrálních částic je na výstupu z generátoru zařazen neutralizátor elektrického náboje na bázi kryptonu-85 s aktivitou 370 MBq. Pro monitorování a záznam aktuální velikosti a koncentrace částic slouží procesní monitor aerosolu Model TSI – PAM 3375.

 

Světelný nůž s pevnolátkovým laserem

svetelny-nuz-perex.jpg Laserový světelný nůž (light sheet, laser knife) je navržen pro zviditelnění a měření proudění v tekutinách. Je to unikátní, zakázkově řešený, kompaktní mobilní systém s možností dlouhodobého provozu. Jako zdroj světla používá výkonný Nd:YAG laser s nastavitelným výkonem, světelný svazek je modelován do světelné stěny ve tvaru jednoduchého klínu. Zdroj světla umožňuje nastavení geometrie světelné stěny a seřízení konvergence svazku.

 

Aerodynamický spektrometr částic TSI – APS 3321

spektrometr-perex.jpg Aerodynamický spektrometr částic TSI 3321 (Aerodynamic particle sizer, APS) slouží pro přesné měření aerodynamického průměru aerosolových částic. Tento kompaktní přenosný přístroj je určen pro všeobecné použití v oblasti měření velikosti aerosolů v laboratorních i provozních podmínkách. Aerodynamický průměr je měřený na bázi sofistikované „time-of-flight“ techniky. Aerodynamický průměr je velikostní charakteristika částice, která vypovídá o jejím chování při pohybu ve vzduchu. Aerodynamický spektrometr současně měří aerodynamický průměr a ekvivalentní průměr určený na základě intenzity rozptýleného světla.

 

Optický mikroskop Nikon Eclipse E200

opticky-mikroskop-perex.jpg Nikon Eclipse E200 je robustní, vysoce kvalitní optický mikroskop vhodný pro analýzu částic a pozorování mikrostruktury vzorků. Pro zvýšení využitelnosti a funkčnosti mikroskopu je k dispozici další vybavení. Kamera Atik 320E slouží pro ČB záznam obrazu. Universal Epi-Illuminator LV-UEPI s fázovým kontrastem umožňuje pozorování v tmavém poli, světlém poli a polarizovaném světle.

 

Particle Image Velocimetry (PIV) TSI

piv-perex-02.jpg PIV neboli rovinná laserová anemometrie je moderní optická vizualizační a měřicí metoda pro výzkum a diagnostiku proudění tekutin v laboratorních i provozních podmínkách. Světelná rovina vytvořená pulzním laserem osvětluje sledovanou oblast, proudění je vizualizováno zaváděním částic do tekutiny. Ze dvou těsně po sobě jdoucích záznamů obrazů částic CCD kamerou je vyhodnocena vektorová mapa rychlostí proudového pole. EÚ OTTP používá výkonný, zakázkově řešený laboratorní PIV systém TSI a menší přenosný standardní systém TSI.

 

Planar Laser-induced Fluorescence (PLIF) TSI

plif-perex.jpg Tzv. rovinná laserem indukovaná fluorescence je moderní optická metoda pro stanovení polí skalárních veličin (koncentrace, teplota, pH, složení) v kapalinách a plynech. Při určování koncentrací kapaliny ve sprejích je známá jako optická paternace (optical patternation). Fluorescenčně aktivní molekuly obsažené v tekutině jsou excitovány pulzním UV laserem, molekuly světlo absorbují a při přechodu na původní energetickou hladinu emitují světlo na vyšší vlnové délce. Intenzita tohoto světla je úměrná objemu excitovaných molekul a tedy koncentraci. Ze záznamu obrazu fluorescence CCD kamerou je stanoveno okamžité rozložení teplot/ koncentrací v rovině.

 

Generátor heliových bublinek SAI Model 5

Generátor heliových bublinek je kompaktní a jedinečný nástroj k vizualizaci složitých systémů proudění, výrobce: SAGE Action, Inc. Generátor produkuje monodisperzní heliové bublinky o průměru 0,8 až 4,5 mm s neutrální vznášivostí. Bubliny mohou sledovat složité proudění vzduchu, aniž by praskly nebo se přilepily na objekty v proudu. Systém má široké možnosti použití ve všech odvětvích inženýrské práce, kde se řeší proudění vzduchu.

 

Vysokorychlostní záznamová kamera Olympus i-Speed 2

Kamera Olympus i-Speed 2 je kompaktní, přenosná autonomní barevná kamera, která je vhodná pro snímání velmi rychlých a krátkých periodických, přechodových i stochastických dějů. K dispozici je celý systém včetně digitalizéru obrazu, notebooku a dalšího příslušenství pro záznam videa a jeho následného zpracování a analýzu. Kamera má široké možnosti použití při výzkumu, návrhu zařízení a testování součástí a materiálů. 

 

Tepelný manekýn Newton

2012-11-02_12-24-22.jpg Tepelný manekýn ve tvaru průměrné lidské postavy se používá k hodnocení tepelného komfortu osob ve vnitřním i venkovním prostředí a hodnocení tepelně izolačních vlastností oblečení a vybavení pro sportovní a pracovní aktivity.

 
1 2   Následující   ››

Nahoru