Laserový Dopplerovský anemometr Dantec Dynamics FlowExplorer Mini LDA

laserovy-dopplerovsky-anemometr-perex.jpg 2D laserový Dopplerovský anemometr FlowExplorer Mini LDA Dantec Dynamics je kompaktní a mobilní zařízení určené pro bezkontaktní měření rychlosti proudění tekutin nebo pohybu částic (aerosolu, kapek, bublin, vnesených částic). Je to neintruzivní optická metoda pro časově a prostorově rozlišená měření v jedno- a dvoufázovém prostředí na základě odrazu a lomu světla. Přístroj provádí bodové měření s vysokým prostorovým rozlišením; traverzováním ve 2D nebo 3D síti je proměřena celá sledovaná plocha nebo objem.

Specifikace

 • měření jedné nebo dvou vzájemně kolmých složek rychlosti až ±180 m/s (synchronní 2D měření)
 • frekvence měření až 100 000 vzorků/sec
 • měřící objem typicky < 1 mm3
 • rychlé synchronní měření 4 dalších veličin společně s LDA signály
 • záznam cyklických dějů, spouštění měření externích událostí
 • v kombinaci s tříosým traverzovacím systémem měření ve 3D
 • přístroj nevyžaduje kalibraci měřené rychlosti (má kalibrační certifikát rychlosti)

laserovy-dopplerovsky-anemometr-01.jpg

Typické použití

 • studium proudových polí při dvoufázovém proudění kapalina-plyn (pohyb bublin, aerosoly a spreje)
 • aerodynamické a hydrodynamické studie ve volném prostředí i v  průhledných modelech (proudění v trubicích a v malých kanálech, proud z vyústek a trysek, proudění v místnostech)
 • studium dynamiky proudění tekutin, turbulence, proudění v mezních vrstvách
 • kalibrace průtokoměrů a anemometrů
 • měření v případech se změnou směru proudění a při rychlosti kolísající kolem nulové hodnoty, cyklická a přechodová proudění
 • okrajové podmínky a vstupní data pro numerické simulace

laserovy-dopplerovsky-anemometr-02.jpg

Poskytované výsledky

 • histogramy rychlosti a času detekce (průletu) částic
 • výpočet dalších odvozených veličin
 • statistiky rychlosti, střední a rms složky rychlosti
 • intenzita turbulence, odhad spekter turbulence

Reference

 • MVB OPAVA CZ s.r.o.: Vizualizace rozstřiku vody ve scrubberu (v rámci projektu TH01030820 Komplexní snížení plynných polutantů „malých producentů emisí) (2015)

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (720 KB) nebo  JPG JPG (420 KB).

Nahoru