Fázový Dopplerovský anemometr Dantec Dynamics

fazovy-dopplerovsky-anemometr-perex-03.jpg Fázová Dopplerovská anemometrie je neintruzivní optická metoda pro časově a prostorově rozlišená měření ve dvoufázovém prostředí. Umožňuje současné měření velikosti, rychlosti a času detekce jednotlivých částic (kapek, bublin, vnesených částic) na základě odrazu a lomu světla v malém měřícím objemu. 2D fázový Dopplerovský analyzátor Dantec Dynamics s vláknovou optikou a výkonným 6W laserem je unikátní laserový diagnostický systém v rámci ČR s velkou variabilitou nastavení. Provádí bodové měření, traverzováním v 2D nebo 3D síti je proměřena celá sledovaná oblast. Výsledky jsou využitelné pro kvantitativní popis proudění a jako zdroj vstupních dat pro numerické simulace.

Specifikace

 • průměr částic typicky 0,5 ÷ 2000 µm
 • jedno/dvou-složková (1D ÷ 2D) rychlost až -180 ÷ 180 m/s
 • frekvence měření až 100 000 vzorků/sec
 • měřící objem typicky < 1 mm3
 • rychlé synchronní měření 4 dalších veličin společně s PDA signály
 • záznam cyklických dějů, spouštění měření externí událostí

fazovy-dopplerovsky-anemometr-01.jpg

Typické použití

 • husté reaktivní/nereaktivní spreje (automobilní vstřikovače, tlakové a dvou-médiové trysky s vysokými průtoky kapaliny např. do spalovacích komor, pro odsiřovací zařízení, pro chlazení v ocelářském průmyslu, pro atomizaci suspenzí, farmaceutický průmysl, vlhčení vzduchu atd.)
 • kapalné aerosoly z nebulizérů, CMAG a VOAG generátorů
 • aerodynamické a hydrodynamické studie ve volném prostředí i v  průhledných modelech
 • dvoufázový tok kapalina-plyn (pohyb bublin, jejich velikost)
 • studium dynamiky proudění tekutin, turbulence, interakce spreje s okolím, interakce mezi částicemi
 • frekvenční vlastnosti proudění a sprejů, nestability sprejů

fazovy-dopplerovsky-anemometr-03.jpg

Poskytované výsledky

 • histogramy velikosti, rychlosti a času detekce (průletu) částic
 • libovolné vzájemné korelace těchto veličin s filtrací dat, výpočet dalších odvozených veličin, odhad koncentrací a hmotových toků
 • statistiky rychlosti a velikosti částic:
  • střední průměry kapek, např. Sauterův střední průměr nebo de Brouckeho průměr
  • střední a rms složky rychlosti, intenzita turbulence

Reference

 • EKOL spol. s r.o. (Návrh na řešení parního dochlazovače) (2014)
 • ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA) projekt 7. RP (2015)
 • ERC GmbH Germany (Dvoumédiová effervescent tryska, Kombinovaný třímédiový atomizer pro spalování odpadních paliv, tlakové vířivé trysky se zlepšenými atomizačními vlastnostmi pro průmyslové hořáky, Vliv aditiv a opotřebení trysky na vlastnosti spreje trysek Danfoss) (2003-2006)
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., (Palivové trysky pro malé turbínové motory) (2011)
 • První brněnská strojírna Třebíč, a.s., (Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent pro snížení emisí) (2002-2005)

Publikace

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (810 KB) nebo  JPG JPG (490 KB).

Nahoru