Simulace průmyslových procesů

HBrama01.jpg Plně automatizovaná hutnická výroba předpokládá nasazení moderních informačních a řídicích systémů, využívající on-line monitorování a modelování (simulování) výrobních procesů. Zabýváme se zejména touto problematikou u plynulého odlévání oceli, válcování a dalších tepelných procesů v hutnické výrobě.  Specializujeme se na všechny procesy s fázovými nebo strukturálními přeměnami.

Skupinu tvoří:

doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

prof. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. - správce počítačové sítě, specialista na měření a regulaci pomocí PC (autor řídících a měřících systémů např. pro firmu Škoda auto). Vyučuje Termomechaniku, Seminář aplikované termomechaniky, CAD a Experimentální metody a Teorii spalovacích motorů. Je specialistou zejména na programování systémů měření a řízení technologických procesů v hutnictví, automobilovém průmyslu a v technice budov. h-index=5, počet publikací WoS=67, počet citací bez autocitácí 50.


prof. Ing. František KAVIČKA, CSc.

prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. - zakladatel této problematiky na VUT. V současné době se orientuje zejména na materiálové aspekty uvedené problematiky. h-index=4, počet publikací WoS=39


Ing. Tomáš Mauder

Ing. Tomáš MAUDER, Ph.D. - vědecký pracovník (junior research), který obhájil práci s tématem „Optimalizace bramového plynulého odlévání oceli za pomoci numerického modelu teplotního pole“. h-index=4, počet publikací ve WoS =13.


Ing. Lubomír Klimeš

Ing. Lubomír KLIMEŠ, Ph.D. - odborný asistent. Téma disertace „Optimalizace parametrů sekundárního chlazení plynulého odlévání oceli“. h-index=4, počet publikac20 WoS=14.


Reference (v těchto provozech je námi vyvinutý model provozován)

Spolupracující organizace:

Disertační a habilitační práce vzniklé ve skupině:

1 2   Následující   ››

Optimalizace výroby navržená pro PRŮMYSL 4.0

Simulace pro Industry 4.0  Každá výrobní linka může být simulována s větším nebo menším zjednodušením.  Model může počítat s více různými entitami zároveň při využití atributů.  Model může být jednoduše rozšířen o využití náhodnosti pomocí různých rozdělení pravděpodobnosti Kontakt::   mauder@fme.vutbr.cz , stetina@fme.vutbr.cz 

 

Konference a kongresy

2015-06-16 15.32.04.jpg Seznam konferencí s tématikou plynulého odlévání oceli.

 

8th European Continuous Casting Conference

eccc_alternativ.png The ECCC is a unique forum for the european continuous casting community to exchange views on the status and future development of the continuous castingprocess. 

 

NESTACIONÁRNÍ SIMULACE TEPLOTNÍHO POLE PLYNULE ODLÉVANÉHO OCELOVÉHO PŘEDLITKU

image001.png The solidification and cooling of a slab, and the simultaneous heating of the mold, is a case of transient spatial–or three-dimensional–heat and mass transfer.

 

Odborný seminár ŽPVVC

Metallurgy plant photo (3).jpg Odborný seminár ŽPVVC 26.-27. 9. 2013, Hotel Stupka - Tále

 

http://www.issisteel.org/

issi-new.jpg The International Society of Steel Institutes (ISSI) was formed in 2006 to promote collaboration between national institutes and societies which are engaged in promoting knowledge in the field of iron and steelmaking, steel usage and properties. 

 

Účast na konferenci METAL 2013

22. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů, 15. - 17. května 2013, Hotel Voroněž I, Brno, Česká republika  

 

Podpora programování zejména pro inženýrské úlohy

Pole.png

 

20th Conference on materials and technology

Antivní účast na konferenci.

 

Pojednání ke statní doktorské zkoušce - Ing. Lubomír Klimeš - OPTIMALIZACE PARAMETRU SEKUNDÁRNÍHO CHLAZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI

klimes.jpg Předkládané pojednání ke státní doktorské zkoušce se zabývá stochastickou optimalizací provozních parametrů zařízení pro plynulé odlévání oceli. V práci je uveden současný stav poznání v oblasti technologie plynulého odlévání oceli, numerických modelů teplotních polí plynule odlévaných předlitků, možností paralelizace a optimalizacních metod a algoritmu pro řešení inženýrských úloh, predevším obsahujících náhodnost a neurčitost. Důraz je kladen na metodu kontrolních objemů, algoritmus progressive hedging umožňující rešit scénářové stochastické optimalizační problémy a architekturu CUDA. Práce dále obsahuje souhrn současného stavu řešení dizertační práce a dosažené dílčí výsledky. Závěrem jsou vytyčeny cíle dizertační práce a metodika, která bude použita k jejich splnění.

 

Disertace Tomáš Mauder - Optimalizace bramového plynulého odlévání oceli za pomocí numerického modelu teplotního pole

Tomas_Mauder_foto.jpg Tato práce pojednává o optimalizaci provozu zařízení na plynulé odlévání ocelových bram. Shrnuty jsou zde základní analytické a empirické poznatky o procesu tuhnutí, o numerickém modelování a vybraných optimalizačních technikách. Jsou zde rovněž uvedeny fyzikální podmínky a faktory ovlivňující kvalitu finální oceli včetně jejich vzájemných vztahů. Základem řešení tohoto problému je vytvoření původního numerického modelu teplotního pole ve verzi on-line a jeho verifikace s reálnými provozními daty. Nadstavbu numerického modelu tvoří optimalizační model sloužící k optimální regulaci procesu, který je založený na fuzzy logice. Všestranná využitelnost optimalizačního modelu je demonstrována na několika případech, jako jsou např. nalezení licích parametrů pro dosažení vysoké kvality oceli, reakce na vzniklé havarijní situace, nalezení optimálního vztahu mezi jednotlivými parametry lití, aj. V rámci optimalizačních výsledků je v práci vytvořen rozbor doporučených změn licí trati pro konkrétní zařízení na plynulé lití za účelem dosažení vyšších povrchových teplot předlitku v místě rovnání. Celý koncept numerického a optimalizačního modelu je natolik obecný, že je možná jeho aplikace na libovolné bramové či sochorové lití oceli.

 

Schéma výroby oceli

ccm-a01.jpg Jak se dnes vyrábí ocel

 

Účast na konferenci METAL 2012

Mezinárodní konference METAL 2012 začíná dne 23. 5. 2012 v 9:30 v hotelu Voroněž I v kongresovém sále A.

 

19th Conference on materials and technology

 

Reference

 
1 2   Následující   ››

Nahoru